जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको सम्बन्धमा साथै शिक्षक सेवा आयोगमा विज्ञापनको लागि सिफारिस खुल्ला तथा बढुवा (आ प्र २५ % र ७५ %) पद संख्या - शैक्षिक संसार

अपडेट


Wednesday, September 29, 2021

जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको सम्बन्धमा साथै शिक्षक सेवा आयोगमा विज्ञापनको लागि सिफारिस खुल्ला तथा बढुवा (आ प्र २५ % र ७५ %) पद संख्या


1 comment: