माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिस्टीकरण तालिका इच्छाधीन बिषयहरु (नमुना प्रश्नपत्र समेत) Specification Grid (Including sample questions) थप १० विषय गरी जम्मा ५० विषय - शैक्षिक संसार

अपडेट


Thursday, May 19, 2022

माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) को पाठ्यक्रममा आधारित विशिस्टीकरण तालिका इच्छाधीन बिषयहरु (नमुना प्रश्नपत्र समेत) Specification Grid (Including sample questions) थप १० विषय गरी जम्मा ५० विषय


No comments:

Post a Comment