कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड-२०७९(शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखराद्वारा माग भएका प्रस्तावका लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन मापदण्ड साथै सम्पूर्ण अनुसूचीहरु ) - शैक्षिक संसार

अपडेट


Sunday, August 21, 2022

कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड-२०७९(शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, पोखराद्वारा माग भएका प्रस्तावका लागि स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन मापदण्ड साथै सम्पूर्ण अनुसूचीहरु )


No comments:

Post a Comment